Mисија и визија

“БРАКО” -  СИНОНИМ ЗА КВАЛИТЕТ, ЕФИКАСНОСТ И ПРЕПОЗНАТЛИВОСТ НА ПАЗРОТ.

Наша мисија :

 • Брако да биде лидер на Балканот во производството на жичани производи и медицинска опрема.
 • на нашите клиенти да им понудиме најдобар квалитет , широк асортиман на производи , по конкурентни цени.

Трајната определба - клучот за успехот на компанијата “БРАКО” се темели  врз следниве принципи - начела:


 • Континуиран квалитет на нашите производи , постојано негово одржување и унапредување во согласност со барањата на Купувачите;
 • Широк асортиман на производите со цел задоволување на строгите барања на пазарот - купувачите;
 • Заштита на здравјето на вработените како и континуирана заштита на животната средина;
 • Континуирано подобрување на условите за работа , мотивирање и подигање на свеста за тимска работа;
 • Континуирани инвестиции во персоналните ресурси на компанијата во смисла на обука и стручно оспособување за работа;
 • Задоволување на барањата - вкусовите на сите инволвирани страни во работењето: вработените, купувачите, сопствениците, раководството на компанијата;
 • Постојано унапредување на психологијата на персоналот за своите одговорности за обезбедувањето на квалитет;
 • Имплементација на актуелните Законски процеси, Стандарди, Регулативи , Директиви од страна на ЕУ;
 • Постојано унапредување на економската логика на работењето (поголем профит со помали трошоци).
 • Утврдување на системот за управување со квалитетот ISO 9001:2008 и системот за заштитиа на животната средина ISO 14001:2004 и постојано преиспитување на нивната ефикасност.
 • Унапредување и оптимизација на работните процеси со рационализација на потрошените суровини и материјали, енергија, вода и смалување на емисијата во воздухот и спречување на загадувањето на подземинте води и почвата.
 • Постојан мониторинг и подобрување на учинокот на заштитиата на животната средина и смалувањето на опасноститие од инциденти. 

НАЈДЕТЕ НЕ НА КАРТАТА

ДПТУ БРАКО ДОО - Раштански Пат бр.2, Велес
тел.: 043212560, факс: 043232534
office@brako.com.mk