Други видови шајки

Enter description...Enter description...

Други видови шајки во нашата понуда се:

1. “U” шајки со димензии дадени во Табела 1.

2. “Т” шајки со широка глава чиј дијаметар е 3 пати поголем од дијаметарот на шајката. Се изработуваат во димензии дадени во Табела 2.

3. Поцинкувани шајки се изработуваат во димензии дадени во Табела 3.


Табела 1

Ø x L (mm) 2,5х25 2,8х28 3,1х31

Табела 2

Ø x L (mm) 2,5х25 3,4х25 3,8х25

Табела 3: Градежни

Ø (mm) L (mm) Пакување
2,5 25 - 60 5; 25
2,8 50 - 80
3,1
3,4

Табела 4: Нарецкани

Ø (mm) L (mm) Пакување
(kg)
2,5 40 - 80 5; 25
2,8 50 - 80