Телекомуникациски столбови

Телекомуникациските столбови се антикорозивно заштитени со топлоцинковање.