Дуплирајте УбавиниВо пресрет на овогодинешното 34-то издание на интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Ман...
Банкарска Азбука: ПровизијаПровизија претставува надомест за посредување во одредена работа. Се изразува во проценти од вреднос...
Банкарска Азбука: Платежна картичкаПлатежна картичка претставува инструмент за безготовинско плаќање. Платежните картички по функција ...
Банкарска Азбука: ПИНПИН -- PIN (Personal Identification Number) претставува персонален идентификационен број кој се сос...
Банкарска Азбука: ОбезбедувањеОбезбедување претставува: меница, жирант, гаранција, залог на движен имот, предмети и права, хипотек...
Банкарска Азбука: Номинална каматна стапкаНоминална каматна стапка претставува нето каматна стапка и не претставува конечна цена на кредитот. ...
Банкарска Азбука: Налог за плаќањеНалог за плаќање претставува безусловна инструкција дадена на банката да изврши плаќање или да напл...
Банкарска Азбука: МеницаМеница е облигационо правна хартија од вредност, чија содржина е правно побарување. Меницата претста...
Банкарска Азбука: Лични примањаЛични примања се сите приходи кои ги остварува обврзникот по основа на работен однос, вклучувајќи ги...
Банкарска Азбука: Кредитна картичкаКредитна картичка е платежна картичка која се издава на клиентите како средство за плаќање. Таа му ...
Банкарска Азбука: Кредитна АнализаКредитна анализа е анализа која што ја врши банката при процесот на одобрување кредитни производи: к...
Банкарска Азбука: Кредитен лимитКредитен лимит е одобрен лимит на кредитна картичка од страна на банката врз основа на редовните пр...
БАНКАРСКА АЗБУКА: КРЕДИТКредит е пласирање на одреден износ на пари во замена за отплата на одобрениот и ненамирен износ, за...

Гледајте го каналот директно на YouTube

VESTI

Pronađite nas na mapi

Brako Wire Products - Utve Zlatokrile 9, Pancevo tel: +381 13367891, fax: +381 13367892
info@brako.rs