Жарена (палена) жица

Enter description...

Се изработува според DIN 17140 со затезна цврстина Rm < 380 N/mm2 и издолжување поголемо од 25%. Сe применува во градежништвото за шалување и армирање, во индустријата за изработка на сита и плетива, во текстилната индустрија за врзување платно, за балирање хартија, во земјоделието исто така за балирање итн.

Ø (mm) Тежина (kg/1000 m) Толеранции (mm) Rm (N/mm2)
1,2 8,88 ± 0,03 350-380
1,3 10,4
1,4 12,1
1,6 15,8 ± 0,06
1,8 20,0
2,0 24,7
2,2 29,8 ± 0,08
2,5 38,5
2,8 48,3
3,1 59,2 ± 0,10
3,4 71,3
3,8 89,0
4,2 109
4,6 130
5,0 154
5,5 187
6,0 222
6,5 260
7,0 302